logo eerlijk te huur

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Het gebruik van de websites en services van Eerlijk te Huur B.V. (hierna: Eerlijk te Huur) is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van Eerlijk te Huur betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze voorwaarden en beperkingen kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, gebruikt of bezoekt u Eerlijk te Huur niet.

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”). Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U stemt ermee in dat wij u op de hoogte stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze te publiceren op de websites en dat u door na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden de websites te blijven gebruiken (of door een handeling uit te voeren zoals redelijkerwijs door ons aangegeven) akkoord gaat met de Bijgewerkte Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden door te nemen voordat u de websites gebruikt.

Let op: Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in augustus 2023. 

Artikel 2. Belangrijke definities

In deze algemene voorwaarden verwijst “u” zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt.

“Object” de huurwoning die is aangemeld op het Platform door de Ontvanger.

“Ontvanger” de makelaar, dan wel verhuurder, dan wel eigenaar die het object heeft geplaatst op het Platform.

“Huurder” is een individu dat op zoek is naar het huren van een Object van een Verhuurder. Onder bepaalde omstandigheden, zoals vereist voor een normale huurtransactie, kan de definitie van Huurder meer dan één individu omvatten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer twee personen gezamenlijk een huurovereenkomst met betrekking tot een Object willen ondertekenen.

“Platform” Het digitale woningplatform van Eerlijk te Huur waar ontvangers woningaanbod kunnen plaatsen en de Huurder op kan reageren

Artikel 3. Toepasselijkheid

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt op het Platform accuraat en betrouwbaar is.

Uw toegang tot en gebruik van het Platform is eveneens afhankelijk van uw aanvaarding van het Privacybeleid van Eerlijk te Huur. Dit document beschrijft ons beleid en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wanneer u het Platform gebruikt.

Artikel 4. Afwijzing van garantie

Eerlijk te Huur biedt het Platform en de inhoud daarvan aan op een “as is”, “as available” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Hoewel de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt er geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven over de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op het Platform wordt gepubliceerd of waartoe via het Platform toegang wordt geboden. 

Eerlijk te Huur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen als het Platform om welke reden dan ook op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. Het Platform kan tijdelijk of permanent buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. “Eerlijk te Huur” garandeert niet dat het Platform vrij is van virussen of andere soortgelijke verstorende elementen. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid van “Eerlijk te Huur” zijn eveneens van toepassing op alle door “Eerlijk te Huur” ingeschakelde hulppersoneel en derden.

De inhoud die op het Platform te vinden is, inclusief inhoud op onze sociale media-accounts of blogs, vormt geen juridisch advies en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel “Eerlijk te Huur” de grootst mogelijke zorg besteedt aan het beheer van het Platform, kan het toch voorkomen dat de weergegeven, doorgegeven of verstrekte informatie niet volledig of juist is. Eerlijk te Huur wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de toegang tot het Platform en het gebruik van het Platform of de informatie op gelieerde sites, inclusief informatie van derde sites die verbonden of gelinkt zijn aan deze sites.

De op het Platform aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of bedoeld als advies. Eerlijk te Huur, evenals de directies en medewerkers van Eerlijk te Huur, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op het Platform worden gepubliceerd of waartoe via het Platform toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie.

Eerlijk te Huur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van het Platform, noch voor elektronische communicatie via het Platform.

Artikel 6. Gebruik van de Service door een Huurder

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden als Huurder, geeft u ons toestemming om noodzakelijke (geautomatiseerde) controles uit te voeren om uw inkomen, identiteit en kredietwaardigheid vast te stellen. 

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden als Huurder, geeft u ons toestemming om uw geanonimiseerde gegevens uit het Woonpaspoort te gebruiken voor het Huurlogboek als een algemene verantwoording voor de verhuurder. 

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden als Huurder, geeft u ons toestemming om uw profielgegevens in te zetten voor een non-commercieel onderzoek naar het voorkomen van woondiscriminatie. De volgende gegevens worden hiervoor verwerkt: uw naam, volstond uw inkomen (ja/nee), volstond de toetsing op kredietwaardigheid (ja/nee), wat is het type huishouden, welke mate beschikbaarheid heeft u opgegeven (onvoldoende/voldoende) en ten slotte het aantal wachtpunten. Uw naam wordt enkel ingezet voor het uitvoeren van het onderzoek, maar zal nooit expliciet verwerkt worden in het uiteindelijke rapport.

Voor het gebruik van het Platform is het noodzakelijk dat u een account registreert. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon aan te maken, en het is eveneens verboden om toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen. Uw wachtwoord en andere gebruikersauthenticatiegegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld, en u gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Indien u enige schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account opmerkt, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen. 

Elk verificatieproces kan falen door oncontroleerbare omstandigheden, zoals storing bij derden zoals DigiD. Hierdoor kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele mislukte verificatieprocessen of enig verlies of schade als gevolg daarvan.

 

Artikel 7. Gebruik van de Service door een Ontvanger

Voor het gebruik van het Platform is het noodzakelijk dat u een account registreert. Het is niet toegestaan om meer dan één account per persoon aan te maken, en het is eveneens verboden om toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen. Uw wachtwoord en andere gebruikersauthenticatiegegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld, en u gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Indien u enige schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account opmerkt, dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

Door gebruik te maken van het Platform stemt u ermee in dat de informatie die door een Huurder wordt verstrekt, uitsluitend zal worden gebruikt voor het beoordelen van de geschiktheid van deze Huurder om een Object te huren. U bent ermee akkoord dat u de verkregen informatie via het Platform niet voor andere doeleinden zult gebruiken en niet aan derden zult verstrekken. 

Het gebruik van het Platform is afhankelijk van de medewerking van de Huurder. We kunnen niet garanderen dat een Huurder alle verificatieprocessen naar waarheid zal voltooien. Daarom kan Eerlijk te Huur niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrek aan medewerking van een Huurder. 

Bovendien gaat u ermee akkoord dat u de Service niet zult gebruiken om enig illegaal, of anderszins schadelijk materiaal te verspreiden; u gaat ermee akkoord dat u niets zult doen om andere gebruikers de toegang tot de Service te belemmeren en dat u geen materiaal van de Service zult kopiëren zonder onze toestemming.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren en door te gaan met het gebruik van deze Service, geeft u ons en onze onderaannemers en partners toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de Service te verlenen.

 

Artikel 9. Derden

Het Platform kan links bevatten naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden. Eerlijk te Huur oefent geen controle uit over de webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Eerlijk te Huur op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden, of voor gegevens verstrekt door dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze derden te lezen.

U kunt geheel naar eigen inzicht en risico gebruikmaken van mogelijkheden van het Platform om verbinding te maken met diensten van derden, zoals het UWV of de Belastingdienst (“Derden”), waarna deze sites kunnen integreren met, verbinding kunnen maken met, of informatie kunnen uitwisselen met uw profiel op het Platform. Door het gebruik van zulke Derden erkent u en stemt u in met het volgende: (1) als u een Derde gebruikt om uw informatie te delen, stemt u ermee in dat informatie vanuit de Derde met het Platform wordt gedeeld; (2) het gebruik van een Derde kan leiden tot persoonlijk identificeerbare informatie die openbaar kan worden gemaakt, zelfs als Eerlijk te Huur deze informatie niet zelf heeft verstrekt; en (3) het gebruik van een Applicatie is uw eigen keuze en risico, en u vrijwaart Eerlijk te Huur voor activiteiten die verband houden met het Platform.

Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht

Eerlijk te Huur verleent u hierbij een niet-overdraagbare gebruiksrecht (licentie) om het Platform te gebruiken. Het Platform bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door Eerlijk te Huur. Alle gegevens op het Platform, inclusief teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Eerlijk te Huur en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of andere intellectuele-eigendomsrechten. De (intellectuele) eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De gebruiker van het Platform is verantwoordelijk voor de keuze om het Platform te gebruiken. Het gebruik van de inhoud van de site is daarom volledig voor eigen risico. Het Platform is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van het Platform niet is toegestaan om de inhoud van het Platform te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Eerlijk te Huur.

Pilot afgerond

De afgelopen 6 maanden is het Eerlijk te Huur-platform ingezet om een pilot te draaien op de Rotterdamse woningmarkt. Nu de pilot is afgerond worden de resultaten onderzocht. Hierover volgt later meer informatie.

Bedankt voor de interesse namens Team Eerlijk te Huur!